Privacyverklaring

Patrick Boots Kappers neemt u privacy zeer serieus en zal informatie over uw (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@patrickboots.nl.

 

Wie is Patrick Boots Kappers

PB Kappers is een besloten VOF, kantoorhoudende te Castricum aan Burgemeester mooijstraat en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 37037230.

Patrick Boots Kappers is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Patrick Boots Kappers de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Patrick Boots Kappers uw gegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Patrick Boots Kappers persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Patrick Boots Kappers voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Patrick Boots Kappers worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:

Marketing

 • Doeleinde: Direct marketing

  • Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
  • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
   Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

  • Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres
  • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
  • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem

  • Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
  • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
  • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

 • Doeleinde: online afspraken maken
  • Gegevens: E-mailadres
  • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
  • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten

 • Doeleinde: management
  • Gegevens: omzet, bezoekhistorie
  • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
  • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Patrick Boots Kappers heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage:
  U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Patrick Boots Kappers over u zijn vastgelegd, kun u een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen:
  Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Patrick Boots Kappers. U kunt verzoeken dat Patrick Boots Kappers uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking:
  U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Patrick Boots Kappers de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Bezwaar maken:
  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Patrick Boots Kappers of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht:
  U heeft het recht uw persoonsgegevens van Patrick Boots Kappers te verkrijgen. Patrick Boots Kappers zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken:
  Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking u toestemming heeft gekregen, heeft u het recht die toestemming(weer)in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Patrick Boots Kappers u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Patrick Boots Kappers:
  Een verzoek kan verstuurd worden naar info@patrickboots.nl. Patrick Boots Kappers zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Patrick Boots Kappers een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Patrick Boots Kappers uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Patrick Boots Kappers verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt
Patrick Boots Kappers ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Patrick Boots Kappers worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.

De cookies die via de website van Patrick Boots Kappers worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.


Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Patrick Boots Kappers uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@patrickboots.nl. Ook wanneer u een klacht heeft over de manier waarop Patrick Boots Kappers uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@patrickboots.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Castricum – Mei 2018